NOVI SRPSKI HARDKORPANK POREDAK NOVI SRPSKI HARDKORPANK POREDAK
"...ma nek' ide ko gde 'o�e!"
 
FAQ - �esto Postavljana Pitanja :: Tra�i :: Lista �lanova :: Korisni�ke grupe :: Registruj se
Profil :: Proveri privatne poruke :: Pristupi

BBKod vodi�
Uvod
�ta je BBKod?

Formatiranje teksta
Kako napisati podebljan, kosi i podru�eni tekst
Kako da promenim boju teksta ili veli�inu
Da li mogu da kombinujem tagove za formatiranje?

Citiranje i dobijanje teksta fiksne �irine
Citiranje teksta u odgovorima
Dobijanje koda ili podatke fiksne �irine

Generisanje lista
Pravljenje nesre�ene liste
Pravljenje sre�ene liste

Pravljenje linkova
Link na drugi sajt

Prikazivanje slika u porukama
Dodavanje slike u poruku

Ostalo
Mogu li da dodam sopstvene tagove?

 

Uvod
�ta je BBKod?
BBKod je specijalna implementacija HTML-a. Da li mo�ete koristiti BBKod u va�im porukama na forumu odre�uje administrator. Mo�ete onemogu�iti BBKod na formi za slanje poruka. BBKod sam po sebi je sli�an stilu u HTML, tagovi su umetnuti u viti�astim zagradama [ i ] radije nego < i > i nudi ve�u kontrolu kako je ne�to prikazano. U zavisnosti od podloge koju koristite vide�ete da je dodavanje BBKoda va�im porukama mnogo lak�ke kliktanjem mi�a na polja iznad poruke na formi za unos poruka. �ak i sa tim mo�da �e vam ovaj vodi� biti od koristi.
Nazad na vrh

Formatiranje teksta
Kako napisati podebljan, kosi i podru�eni tekst
BBKod sadr�i tagove koji vam omogu�uju da brzo promenite osnovni stil va�eg teksta. Ovo se posti�e na vi�e na�ina:
 • Da bi ste napisali tekst podebljano umetnite ga u [b][/b], npr.

  [b]Zdravo[/b]

  �e postati Zdravo
 • Za podvla�enje koristite [u][/u], na primer:

  [u]Dobro jutro[/u]

  postaje Dobro jutro
 • Da iskosite tekst koristite [i][/i], npr.

  Ovo je [i]sjajno![/i]

  �e dati Ovo je sjajno!

Nazad na vrh
Kako da promenim boju teksta ili veli�inu
Da bi ste izmenili boju ili veli�inu teksta mo�ete koristiti slede�e tagove. Zapamtite da �e krajnji rezujtat zavisiti od browsera �ita�a i sistema:
 • Menjanje boje teksta mogu�e je tako �to �ete ga umetnuti u [color=][/color]. Mo�ete odrediti prepoznatljiv naziv boje (npr. crvena, plava, �uta, itd.) ili u heksadecimalnom obliku, npr. #FFFFFF, #000000. Na primer, za crveni tekst koristite:

  [color=red]Zdravo![/color]

  ili

  [color=#FF0000]Zdravo![/color]

  �e u oba slu�aja dati Zdravo!
 • Menjanje veli�ine teksta je sli�no koriste�i [size=][/size]. Ovaj tag zavisi od podloge koju koristite ali preporu�eni format je numeri�ka vrednost koja predstavlja veli�inu teksta u pikselima, po�ev�i od 1 (toliko malo da ga ne�ete ni videti) pa sve do 29 (veoma veliko). Na primer:

  [size=9]MALO[/size]

  �e generalno biti MALO

  dok �e:

  [size=24]OGROMNO![/size]

  biti OGROMNO!

Nazad na vrh
Da li mogu da kombinujem tagove za formatiranje?
Da, naravno da mo�ete, na primer da biste privukli pa�nju mo�ete pisati:

[size=18][color=red][b]POGLEDAJ ME![/b][/color][/size]

ovo �e dati POGLEDAJ ME!

Ne preporu�ujemo da pi�ete puno teksta koji izgleda ovako! Zapamtite da je na vama, tj, piscu da se pobrine da su tagovi pravilno zatvoreni. Na primer ovo je neta�no:

[b][u]Ovo je neta�no[/b][/u]
Nazad na vrh

Citiranje i dobijanje teksta fiksne �irine
Citiranje teksta u odgovorima
Postoje dva na�ina kojima mo�ete citirati tekst, sa ili bez reference.
 • Kada koristite Quote funkciju za odgovor na poruku primeti�ete da je tekst poruke dodat u prozoru poruke umetnut u [quote=""][/quote] bloku. Ovaj metod vam omogu�ava da citirate sa referencom na osobu ili bilo �ta drugo �to �elite da stavite! Na primer da biste citirali deo tekst Mr. Bloby upi�ite:

  [quote="Mr. Blobby"]Tekst Mr. Blobby koji ste napisali �e oti�i ovde[/quote]

  Rezultuju�a poruka �e automatski dodati, Mr. Blobby wrote: pre samog teksta. Zapamtite da morate ubaciti zagrade "" oko imena koga citirate, jer nisu opcione.
 • Drugi metod vam omogu�ava da slepo citirate ne�to. Da biste ovo iskoristili umetnite tekst u [quote][/quote] tagove. Kada pogledate poruku jednostavno �e se prikazati, Quote: pre samog teksta.

Nazad na vrh
Dobijanje koda ili podatke fiksne �irine
Ako �elite da prika�ete deo koda ili u stvari bilo �ta �to zahteva fiksnu �irinu, npr. Courier font - treba umetnuti tekst u [code][/code] tagove, npr.

[code]echo "Ovo je neki kod";[/code]

Sva formatiranja kori��ena izme�u [code][/code] tagova su zapam�ena kada ih kasnije pogledate.
Nazad na vrh

Generisanje lista
Pravljenje nesre�ene liste
BBKod podr�ava dva tipa lista, nesre�ene i sre�ene. One su bitne isto koliko i njihova HTML zamena. Nesre�ena lista daje svaku stavku dosledno jednu za drugom drugom uvla�e�i svaku stavku. Da biste napravili nesre�enu lisu koristite [list][/list] i defini�ite svaku stavku liste koriste�i [*]. Na primer da biste izlistali va�e omiljene boje koristite:

[list]
[*]Crvena
[*]Plava
[*]�uta
[/list]

Ovim se dobija slede�a lista:
 • Crvena
 • Plava
 • �uta

Nazad na vrh
Pravljenje sre�ene liste
Drugi tip liste, sre�ena lista daje vam kontrolu kakav �e biti rezultat pre svake stavke. Da biste napravili sre�enu listu koristite [list=1][/list] da napravite listu brojeva ili alternativno [list=a][/list] za abecednu listu. Kao i kod nesre�ene liste stavke se ozna�avaju sa [*]. Na primer:

[list=1]
[*]Idite u prodavnicu
[*]Kupite nov kompjuter
[*]Zakunite se pred kompjuterom da kada se razbije
[/list]

�e dati slede�e:
 1. Idite u prodavnicu
 2. Kupite nov kompjuter
 3. Zakunite se pred kompjuterom da kada se razbije
Dok za abecednu listukoristite:

[list=a]
[*]Prvi mogu�i odgovor
[*]Drugi mogu�i odgovor
[*]Tre�i mogu�i odgovor
[/list]

daje
 1. Prvi mogu�i odgovor
 2. Drugi mogu�i odgovor
 3. Tre�i mogu�i odgovor

Nazad na vrh

Pravljenje linkova
Link na drugi sajt
phpBB BBKod vi�e na�ina da napravite URI-e, Uniform Resource Indicators poznatije kao URLs.
 • Prvi od njih koristi [url=][/url] tag, �ta god ukucali posle = znaka �e prouzrokovati da se sadr�aj taga pona�a kao URL. Na primer da bi ste linkovali na phpBB.com koristite:

  [url=http://www.phpbb.com/]Posetite phpBB![/url]

  Ovo �e generisati slede�i link, Posetite phpBB! Primeti�ete da se link otvara u novom prozoru pa korisnik mo�e nastaviti rad na forumu ako �eli.
 • Ako �elite da se URL prika�e kao link mo�ete to jednostavno izvesti koriste�i:

  [url]http://www.phpbb.com/[/url]

  Ovo �e generisati slede�i link, http://www.phpbb.com/
 • Dodatne phpBB mogu�nosti zvane Magi�ni linkovi, �e pretvoriti svaki sintaksno ta�an URL u link bez potrebe da defini�ete bilo kakav tag ili �ak i prefiks http://. Na primer kucanjem www.phpbb.com u va�oj poruci automatski dobijate www.phpbb.com kada pogledate poruku.
 • Isto se de�ava i sa email adresama, mo�ete ili nazna�iti adresu na primer:

  [email][email protected][/email]

  �to �e rezultovati [email protected] ili mo�ete jednostavno uneti [email protected] u va�oj poruci i bi�e automatski konvertovano kada pogledate poruku.
Kao �to sa svim BBKod tagovima mo�ete umotati URLs oko bilo kojeg taga kao �to je [img][/img] (Vidi slede�i pasus), [b][/b], itd. tako i sa tagovima za formatiranje morate paziti da se pravilno zatvore, na primer:

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/url][/img]

nije ta�no �to mo�e dovesti da se va�a poruka izbri�e pa zato pazite.
Nazad na vrh

Prikazivanje slika u porukama
Dodavanje slike u poruku
phpBB BBKod sadr�i tag sa ubacivanje slika u va�e poruke. Dve vrlo va�ne stvari koje trebate da upamtite prilikom kori��enja ovog taga su; mnogi korisnici ne cene puno slika u porukama i drugo slika koju prikazujete mora ve� biti dostupna na internetu (ne mo�e postojati na va�ek kompjuteru na primer, osim ako nemate web server!). Trenutno ne postoji na�in �uvanja slika lokalno sa phpBB (sva ova ograni�enja bi trebalo da budu ugra�ena u slede�u verziju phpBB). Da biste prikazali sliku morate okru�iti URL koji vodi do slike sa [img][/img] tagovima. Na primer:

[img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img]

Kao �to ste primetili u URL delu iznad mo�ete okru�iti sliku u [url][/url] tag ako �elite , npr.

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img][/url]

�e dati:Nazad na vrh

Ostalo
Mogu li da dodam sopstvene tagove?
Ne, bar ne direktno u verziji phpBB 2.0. Gleda�emo da ponudimo proizvoljne tagove u slede�oj verziji
Nazad na vrh

Sva vremena su GMT + 1 sat

Sko�i na:  smartDark Style by Smartor
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
 


For Support - http://forums.BizHat.com

Free Web Hosting | Free Forum Hosting | FlashWebHost.com | Image Hosting | Photo Gallery | FreeMarriage.com

Powered by PhpBBweb.com, setup your forum now!