NOVI SRPSKI HARDKORPANK POREDAK NOVI SRPSKI HARDKORPANK POREDAK
"...ma nek' ide ko gde 'o�e!"
 
FAQ - �esto Postavljana Pitanja :: Tra�i :: Lista �lanova :: Korisni�ke grupe :: Registruj se
Profil :: Proveri privatne poruke :: Pristupi

Important Notice: We regret to inform you that our free phpBB forum hosting service will be discontinued by the end of June 30, 2024. If you wish to migrate to our paid hosting service, please contact [email protected].
FAQ - �esto Postavljana Pitanja
Problemi prilikom prijave i registracije
Za�to ne mogu da se prijavim?
Za�to uop�te moram da se registrujem?
Za�to se odjavljujem automatski?
Kako da spre�im da se moje ime ne pojavljuje na listi korisnika koji su trenutno na forumu?
Izgubio sam �ifru!
Registrovao sam se ali ne mogu da se prijavim!
Ranije sam se registrovao ali vi�e ne mogu da se prijavim?!

Pode�avanja korisnika
Kako da promenim moja pode�avanja?
Vreme je pogre�no!
Promenio sam svoju vremensku zonu i sat je jo� uvek neta�an!
Moj jezik nije na listi!
Kako da prika�em sliku pored mog korisni�kog imena?
Kako menjam svoju poziciju?
Kada kliknem na email link za korisnika tra�i se da se prijavim?

Problemi prilikom pisanja
Kako da napi�em poruku na forumu?
Kako da izmenim ili izbri�em poruku?
Kako da dodam potpis mojoj poruci?
Kako da napravim glasanje?
Kako da izmenim ili izbri�em glasanje?
Za�to ne mogu pristupiti forumu?
Za�to ne mogu da glasam?

Formatiranje i tipovi tema
�ta je BBKod?
Da li mogu da koristim HTML?
�ta su smajliji?
Mogu li slati slike?
�ta su obave�tenja?
�ta su lepljive teme?
�ta su zaklju�ane teme?

Korisni�ki nivoi i grupe
�ta su administratori?
�ta su urednici?
�ta su korisni�ke grupe?
Kako da se pridru�im korisni�koj grupi?
Kako da postanem urednik korisni�ke grupe?

Privatne poruke
Ne mogu da �aljem privatne poruke!
Uporno dobijam ne�eljene privatne poruke!
Dobio sam spam ili uvredljiv materijal od nekog sa ovog boarda!

O phpBB 2
Ko je napisao ovaj bilten board?
Za�to nije dostupna mogu�nost X-a?
Za�to da vas kontaktiram o uvredljivom materijalu i/ili legalnim stvarima pripisanim ovom boardu?

 

Problemi prilikom prijave i registracije
Za�to ne mogu da se prijavim?
Da li ste se registrovali? Morate se registrovati ukoliko �elite da se prijavite. Da li imate zabranu pristupa boardu (ako jeste bi�e prikazana poruka)? Ako je to u pitanju, trebalo bi da kontaktirate webmastera ili administratora i saznate �a�to je tako. Ako ste registrovani i nemate zabranu i jo� uvek ne mo�ete da se prijavite onda ponovo proverite va�e korisni�ko ime i �ifru. Obi�no je ovo problem, a ako nije onda kontaktirajte administratora jer mo�da ne�to nije u redu sa boardom.
Nazad na vrh
Za�to uop�te moram da se registrujem?
Ne morate tako�e, na administratoru boarda je da odlu�i da li mo�ete slati poruke ako niste registrovani. U svakom slu�aju registracija vam omogu�uje pristu dodatnim mogu�nostima koje nisu dostupne gostima kao �to su biranje avatar slika, privatne poruke, slanje emaila drugim korisnicima, priklju�ivanje grupama itd. Potrebno je svega nekoliko minuta za registraciju pa vam preporu�ujemo da se registrujete.
Nazad na vrh
Za�to se odjavljujem automatski?
Ako ne uklju�ite Prijavi me automatski kada se prijavljujete board �e vas pamtiti kao prijavljenog svo prisutno vreme. Ovo spre�ava da se neko drugi prijavi kao vi. Da biste ostali prijavljeni �tiklirajte kutijicu prilikom prijavljivanja, mada ovo ne preporu�ujemo ako boardu pristupate sa deljenog kompjutera, npr. biblioteke, internet cafea, fakulteta itd.
Nazad na vrh
Kako da spre�im da se moje ime ne pojavljuje na listi korisnika koji su trenutno na forumu?
U va�em profilu �ete na�i opciju Sakrij moj onlajn status, ako ovo promenite na Uklju�eno bi�ete vidljivi samo administrators ili sami sebi. Bi�ete brojani kao skriveni korisnik.
Nazad na vrh
Izgubio sam �ifru!
Ne pani�ite! Iako va�a �ifra ne mo�e biti vra�ena, ona mo�e biti resetovana. Da biste ovo uradili idite na stranicu za prijavu i kliknite na Zaboravio sam �ifru, pratite instrukcije i brzo �ete ponovo biti u mogu�nosti da se prijavite
Nazad na vrh
Registrovao sam se ali ne mogu da se prijavim!
Prvo proverite da li ste uneli ta�no korisni�ko ime i �ifru. Ako je to u redu onda je mogu�a jedna od ove dve gre�ke. Ako je COPPA podr�ka uklju�ena i kliknuli ste na Mla�i-a sam od 13 godina prilikom registracije onda �ete morati da pratite uputstva koja ste dobili. Ukoliko i ovo ne pomogne proverite da li va� nalog treba reaktivirati? Neki boardi �e zahtevati da ponovo budete registrovani, ili sami ili od strane administratora pre nego [to budete u mogu�nosti da se prijavite. Kada se registrujete bi�e vam re�eno da li trebate da reaktivirate nalog. Ako vam je poslat email onda pratite instrukcije, a ako niste proverite da li je ta�an va� email? Jedan razlog za aktivacijom je da bi se smanjila mogu�nost da korisnici koji varaju anonimno vre�aju board. Ako ste sigurni da je email adresa koju ste koristili ta�na onda kontaktirajte administratora.
Nazad na vrh
Ranije sam se registrovao ali vi�e ne mogu da se prijavim?!
Naj�e��i razlozo za ovo su; uneli ste pogre�no korisni�ko ime ili �ifru (proverite u mailu koji vam je poslat prilikom registracije) ili je administrator obrisao va� nalog iz nekog razloga. Ako je ovo drugo razlog onda mo�da niste pisali ni�ta? �esto boardi periodi�no bri�u korisnike koji ne pi�u da bi smanjili veli�inu baze. Probajte da se ponovo registrujete i uklju�ite u diskusije.
Nazad na vrh

Pode�avanja korisnika
Kako da promenim moja pode�avanja?
Sva va�a pode�avanja (ako ste registrovani) su sa�uvana u bazi. Da biste im pristupili kliknite na Profil link (obi�no je pri vrhu stranice ali mo�da to nije slu�aj). To �e vam omogu�iti da promenite pode�avanja
Nazad na vrh
Vreme je pogre�no!
Vreme je obi�no ta�no, u svakom slu�aju ono �to vidite je vreme prikazano u vremenskoj zoni razli�itoj od va�e. U tom slu�aju trebalo bi da promenite va�a pode�avanja za vremensku zonu da bi se poklopila sa megtom gde se vi nalazite, npr. London, Pariz, Njujork, Sidnej, itd. Znajte da promena vremenske zone, kao i mnoga druga pode�avanja mogu promeniti samo registrovani korisnici. Ako niste registrovani sada je dobro vreme da to i u�inite!
Nazad na vrh
Promenio sam svoju vremensku zonu i sat je jo� uvek neta�an!
Ukoliko ste sigurni da ste ta�no podesili vremensku zonu i vreme je jo� uvek pogre�no najverovatnije je problem u pomeranju vremena (ili letnje vreme kako je to poznato u UK i drugim mestima). Board nije dizajniran da razlikuje promene izme�u standardnog i pomerenog vremena pa �e u letnjim mesecima vreme biti za sat vremena razli�ito od stvarnog lokalnog vremena.
Nazad na vrh
Moj jezik nije na listi!
Naj�e��i razlog ovome su ili administrator nije instalirao va� jezik ili neko jo� uvek nije preveo ovaj board na va� jezik. Pitajte administratora da li mo�e da instalira jezi�ki paket koji vam je potreban, a ako ne postoji ose�ajte se slobodnim da napravite prevod. Vi�e informacija mo�ete prona�i na sajtu phpBB grupe (pogledajte link pri dnu stranica)
Nazad na vrh
Kako da prika�em sliku pored mog korisni�kog imena?
Mogu postojati dve slike ispod korisni�kog imena kada pregledate poruke. Prva slika je asocijacija na tvoju poziciju i izgleda kao skup zvezdica ili kvadrati�a koji pokazuju kojiko ste poruka napisali na forumu. Ispod ove mo�e biti ve�a slika poznatija kao avatar, ona je generalno unikatna ili li�na za svakog korisnika. Na administratoru je da omogu�i avatare i oni imaju izbor na koji na�in �e avatars biti dostupni. Ukoliko niste u mogu�nosti da koristite avatare onda je to odluka administratora, trebalo bi da ih upitate za razlog tome (sirurni smo da �e biti dobar!)
Nazad na vrh
Kako menjam svoju poziciju?
Generalno ne mo�ete direktno menjati naziv bilo koje pozicije (pozicije se pojavljuju ispod korisni�kog imena u temama i u va�em profilu u zavisnosti od stila). Mnogi boardi koriste pozicije da prika�u broj poruka koje ste napisali i da bi identifikovali odre�ene korisnike, npr. urednici i administratori mogu imati specijalne pozicije. Molimo vas da ne zloupotrebljavate board pi�u�i nepotrep�tine samo da bi pove�ali svoju poziciju, verovatno �e vam urednik ili administrator jednostavno smanjiti rank.
Nazad na vrh
Kada kliknem na email link za korisnika tra�i se da se prijavim?
�ao nam je ali samo registrovani korisnici mogu slati email drugima putem ugra�ene email forme (ako administrator omogu�i ovu opciju). Ovo je da bi se spre�ila zlonamerna upotreba email-a od strane anonimnih korisnika.
Nazad na vrh

Problemi prilikom pisanja
Kako da napi�em poruku na forumu?
Jednostavno, kliknite na relevantno dugme na bilo kojem ekranu foruma ili teme. Mo�da �ete morati da se registrujete pre nego �to �ete biti u mogu�nosti da �aljete poruke, mogu�nosti koje su vam dostupne su izlistane na dnu ekrana foruma i tema (to su Mo�ete pisati nove teme, Mo�ete glasati, itd.)
Nazad na vrh
Kako da izmenim ili izbri�em poruku?
Ukoliko niste urednik ili moderator mo�ete samo menjati i brisati sopstvene poruke. Mo�ete izmrniti poruku (ponekad za samo odre�eno vreme posle pisanja) tako �to �ete kliknuti na izmeni dugme za relevantnu poruku. Ako je neko ve� odgovorio na poruku primeti�ete mali tekst ispod poruke kada se vratite na teme, ovo pokazuje broj koliko puta ste menjali poruku. Ovo �e se pojaviti samo ako niko nije odgovorio, i tako�e se ne�e pojaviti ako urednici ili administratori izmene poruku (trebalo bi da ostave poruku �ta su menjali i za�to). Znajte i to da obi�ni korisnici ne mogu brisati poruke kada neko na njih odgovori.
Nazad na vrh
Kako da dodam potpis mojoj poruci?
Da biste dodali potpis prvo ga morate napraviti, ovo �ete uratiti putem va�eg profila. Kada ga napravite mo�ete �tiklirati Dodaj potpis kutijicu na formi da bi dodali potpis. Mo�ete tako�e standardno dodati potpis svim va�im porukama uklju�ivanjem relevantnog radio dugmeta u va�em profilu (jo� uvek mo�ete spre�iti dodavanje potpisa pojedina�nim porukama tako �to �ete od�ekirati kutijicu na formi)
Nazad na vrh
Kako da napravim glasanje?
Pravljenje glasanja je lako, kada �aljete novu poruku (ili editujete prvu poruku u temi, ako imate dozvolu) vide�ete Dodaj glasanje formu ispod glavne forme za poruke (ako je ne vidite onda verovatno nemate prava da napravite glasanje). Trebate da unesete naslov glasanja a onda i najmanje dve opcije (da biste dodali opcije upi�ite ime pitanja i kliknite na Dodaj opciju dugme. Tako�e mo�ete podesiti vremenski limit za glasanje, 0 je beskona�no glasanje. Postoji limit broja opcija koje odre�uje administrator
Nazad na vrh
Kako da izmenim ili izbri�em glasanje?
Kao sa porukama, glasanje mo�e biti izmenjeno od onoga ko je napravio glasanje, urednika ili administratora boarda. Da biste izmenili glasanje kliknite na prvu poruku u temi (ona uvek ima pridru�eno glasanje). Ako niko nije glasao onda korisnici mogu izbrisati glasanje ili menjati bilo koju opciju glasanja, ali ako su korisnici ve� glasali samo urednici ili administratori mogu mogu izmeniti ili brisati glasanje. Ovo spre�ava name�tanje glasanja menjanjem opcija na pola glasanja
Nazad na vrh
Za�to ne mogu pristupiti forumu?
Neki forumi mogu biti ograni�eni za odre�ene korisnike ili grupe. Da biste pregledali, �itali, pisali itd. treba�e vam posebna dozvola, samo urednik i administrator mogu garantovati ovakav pristup, trebalo bi da ih kontaktirate.
Nazad na vrh
Za�to ne mogu da glasam?
Samo registrovani korisnici mogu glasati. Ako ste registrovani i jo� uvek ne mo�ete glasati onda verovatno nemate adekvatna prava pristupa.
Nazad na vrh

Formatiranje i tipovi tema
�ta je BBKod?
BBKod je specijalna implementacija HTML-a, a da li mo�ete da ga koristite zavisi od administratora (mo�ete ga tako�e isklju�iti na formi za slanje). BBKode je sli�an stilovima u HTML-u, tagovi su uba�eni izme�u viti�astih zagrada [ i ] pre nego < i > i nude ve�u kontrolu koko i �ta se prikazuje. Za vi�e informacija o BBKodu pogledajte uputstvo kome mo�ete pristupiti sa strane za pisanje.
Nazad na vrh
Da li mogu da koristim HTML?
To zavisi od toga da li vam to administrator dozvoljava, imaju potpunu kontrolu nad njim. Ako vam je dozvoljeno da ga koristite vide�ete da samo neki tagovi rade. Ovo je mera bezbednosti da bi spre�ila ljude da uznemiravaju board koriste�i tagove koji mogu poremetiti izgled ili prouzrokovati probleme. Ako je HTML uklju�en mo�ete ga isklju�iti na formi za pisanje.
Nazad na vrh
�ta su smajliji?
Smajliji ili emotivne ikonice su male sli�ice koje se koriste da bi iskazali ose�anja koriste�i kratak kod, npr. :) zna�i sre�an, :( zna�i tu�an. Kompletnu listu smajlija mo�ete videti na formi sa slanje poruke. Poku�ajte da ne preterujete sa smajlijima, mogu vrlo lako prouzrokovati da poruka postane ne�itljiva i urednik mo�e odlu�iti da ih izmeni ili izbri�e sve poruke zajedno
Nazad na vrh
Mogu li slati slike?
Slike mo�ete zaista prikazati u va�im porukama. Ipak trenutno nema mogu�nosti da po�aljete sliku direktno na board. Morate linkovati sliku koja postoji na javno dostupno web serveru, npr. http://www.some-unknown-place.net/my-picture.gif. Ne mo�ete linkovati slike koje se nalaze na va�em PC-u (osim ako nije javno dostupan server) niti slike koje se nalaze iza authentifikacionih mehanizama, npr. hotmail ili yahoo sandu�i�i, �ifrom za�ti�eni sajtovi, itd. Da biste prikazali sliku koridtite ili BBKod [img] tag ili odgovaraju�i HTML (ako je dozvoljeno).
Nazad na vrh
�ta su obave�tenja?
Obave�tenja �esto sadr�e va�nu informaciju i trebalo bi da ih �to pre pro�itate. Obave�tenja se pojavljuju na vrhu svake strane u forumu na kome su postavljene. Da li mo�ete ili ne mo�ete da �aljete obave�tenja zavisi od dozvola koje su pode�ene od strane administratora.
Nazad na vrh
�ta su lepljive teme?
Lepljive teme se prikazuju ispod obave�tenja u pregledu foruma i samo na prvoj stranici. Obi�no su prili�no va�ne pa bi trebalo da ih pro�itate �to pre. Kao i sa obave�tenjima board administrator odlu�uje o dozvolama koje su potrebne da biste poslali lepljive teme u svakom forumu.
Nazad na vrh
�ta su zaklju�ane teme?
Zaklju�ane teme su postavljene na ovaj na�in bilo od urednika ili administratora. Ne mo�ete odgovarati na zaklju�ane teme i bilo koje glasanje koje sadr�i je automatski zavr�eno. Teme mogu biti zaklju�ane iz mnogo razloga.
Nazad na vrh

Korisni�ki nivoi i grupe
�ta su administratori?
Administratori su ljudi kojima su dodeljeni najvi�i nivoi kontrole za ceo board. Ovi ljudi mogu da kontroli�u saki deli� i sve operacije boarda koje uklju�uju postavljanje dozvola, zabranjivanje pristupa korisnicima, pravljenje korisni�kih grupa ili urednika, itd. Tako�e imaju kompletne mogu�nosti ure�ivanja u svim forumima.
Nazad na vrh
�ta su urednici?
Urednici su pojedinci (ili grupa pojedinaca) �iji je posao da prate rad foruma iz dana u dan. Imaju dozvole da menjaju ili bri�u poruke i zaklju�avaju ili oktlju�avaju, pomeraju, bri�u i dele teme u forumima koje ure�uju. Uop�te urednici su tu da spre�e ljude da odlutaju sa teme ili �alju uvredljiv ili neprikladan materijal.
Nazad na vrh
�ta su korisni�ke grupe?
Korisni�ke grupe su na�im putem koga administratori mogu da grupi�u korisnike. Svaki korisnik mo�e pripadati u vi�e grupa (za razliku od ve�ine drugih boarda) i svakoj grupi mogu biti dodeljena individualna prava pristupa. Ovo olak�ava administratorima da podese vi�e korisnika kao urednike foruma, ili da im daju pristup privatnom forumu itd.
Nazad na vrh
Kako da se pridru�im korisni�koj grupi?
Da biste se pridru�ili korisni�koj grupi kliknite na link Korisni�ke grupe u zaglavlju stranice (zavisi od dizajna podloge), i tada mo�ete videti sve korisni�ke grupe. Nisu sve grupe otvorenog pristupa, neke su zatvorene i neke mogu �ak imati skrivene �lanove. Ako je board otvren onda mo�ete zahtevati da se priklju�ite grupi klikom na odgovaraju�e dugme. Urednik grupe �e morati da vam odobri va� zahtev, mogu vas pitati i za�to �elite da se priklju�ite. Molimo vas da ne uznemiravate urednike ukoliko va� zahtev ne bude odobren, sigurno da za to imaju razloga.
Nazad na vrh
Kako da postanem urednik korisni�ke grupe?
Korisni�ke grupe su prvobitno napravljene od administratora boarda, i tako�e imaju dodeljenog urednika. Ako ste zainteresovani za stvaranje korisni�ke grupe onda prvo trebata da kontaktirate administratora, probajte da mu po�aljete privatnu poruku.
Nazad na vrh

Privatne poruke
Ne mogu da �aljem privatne poruke!
Za ovo postoji tri razloga; niste registrovani i/ili niste prijavljeni, administrator je isklju�io privatne poruke za ceo board ili vas je spre�io da �aljete poruke. Ako je ovo poslednje u pitanju, trebali biste da pitate administratora za�to je tako.
Nazad na vrh
Uporno dobijam ne�eljene privatne poruke!
U budu�e �emo dodati listu ignorisanja za privatne poruke. Za sada ako i dalje dobijate ne�eljene privatne poruke od nekog obavestite administratora, oni imaju mogu�nost da spre�e korisnika da uop�te �alje privatne poruke.
Nazad na vrh
Dobio sam spam ili uvredljiv materijal od nekog sa ovog boarda!
�ao nam je �to to �ujemo. email forma ovog boarda ima mere bezbednosti da poku�a i prati korisnike koji �alju takve poruke. Trebalo bi da po�aljete email administratoru sa punom kopijom email-a kojeg ste dobili, vrlo je va�no da mail po�aljete sa zaglavljem (ovde se nalaze detalji o korisniku koji je poslao email). Onda oni mogu stupiti u akciju.
Nazad na vrh

O phpBB 2
Ko je napisao ovaj bilten board?
Ovaj softver (u svojoj nemodifikovanoj formi) je proizveden, pu�ten i ima kopirajt phpBB Grupe. Dostupan je pod GNU General Public Licence i mo�e se slobodno distribuirati, pogledajte link za vi�e detalja
Nazad na vrh
Za�to nije dostupna mogu�nost X-a?
Ovaj softver je napisan i licenciran kroz phpBB Grupu. Ako verujete da bi ova mogu�nost trebala biti dodata onda vas molimo da posetite phpbb.com web sajt i pogledate �ta phpBB Grupa ima da ka�e. Molimo vas da ne �aljete zahteve za mogu�nostima na board na phpbb.com, Grupa koristi izvore znanja za prihvatanje novih mogu�nosti. Molimo vas da progitate kroz forume i pogledate �ta, i koliko, na�a pozicija je mo�da ve� za tu mogu�nost i onda pratite procedutu da biste do�li dotle.
Nazad na vrh
Za�to da vas kontaktiram o uvredljivom materijalu i/ili legalnim stvarima pripisanim ovom boardu?
Trebalo bi da kontaktirate administratora ovog boarda. Ukoliko neznate ko je on, trebalo bi da prvo kontaktirate jednog od urednika foruma i pitate ga kome da se obratite. Ako jo� uvek nema odgovora trebalo bi da kontaktirate vlasnika domena (uradite pretragu ko je) ili, ako je board na besplatnom serveru (npr. yahoo, free.fr, f2s.com, itd.), menad�era ili odeljenje za uvrede tog servisa. Znajte da phpBB Grupa apsolutno nema kontrolu i ne mo�e na bilo koji na�in da sazna kako, gde ili ko koristi ovaj board. Apsolutno je besmisleno kontaktirati phpBB Grupu i povezati je sa bilo kojim legalnim (stati i prestati, obavezan, klevetni�ki komentar, itd.) �injenicama koje nisu direktno povezane sa phpbb.com web sajtom ili softwerom phpBB-a. Ako po�aljete email phpBB Grupi o bilo kom tre�erazrednom kori��enju ovog softvera onda bi trebalo da o�ekujete sa�et odgovor ili nikakav odgovor uop�te.
Nazad na vrh

Sva vremena su GMT + 1 sat

Sko�i na:  smartDark Style by Smartor
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
 


For Support - http://forums.BizHat.com

Free Web Hosting | Free Forum Hosting | FlashWebHost.com | Image Hosting | Photo Gallery | FreeMarriage.com

Powered by PhpBBweb.com, setup your forum now!